Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja kluba zvestobe Dulcis Gourmet

 1. Članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet

 

 • Članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet zagotavlja naslednje ugodnosti:

Obvezni podatki: ime in priimek, ulica, poštna številka in kraj, datum rojstva, e-mail, gsm

Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet soglaša, da upravljalca osebnih podatkov: družba Dulcis Gourmet, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Šmartinska 152G, 1000 Ljubljana, matična št.: 6294421000, (v nadaljevanju: DULCIS GOURMET d.o.o.) in družba MARE SANTO, trgovina s pijačami, d.o.o., Snežatno 13, 5211 Kojsko, matična št.: 8329923000, (v nadaljevanju: MARE SANTO d.o.o.),

vzpostavita, zbirata, vodita, uporabljata, obdelujeta in shranjujeta osebne podatke, ki jih član navede na pristopnem soglasju, za naslednje namene:

 • za namen neposrednega trženja in opravljanja marketinških storitev
 • za analizo podatkov za statistične in tržne raziskave
 • za pridobitev predplačniške kartice
 • za zbiranje informacij o nakupih
 • za vodenje evidence korespondence s stranko

 

S sprejemom teh Splošnih pogojev član kluba zvestobe Dulcis Gourmet, član potrjuje, da je seznanjen/a:

 • da lahko od družbe DULCIS GOURMET d.o.o. in družbe MARE SANTO d.o.o. kadar koli zahtevam prenehanje uporabe osebnih podatkov za zgoraj navedene namene,
 • da družba DULCIS GOURMET d.o.o. in družba MARE SANTO d.o.o. osebne podatke hranita dokler koristim predplačniško kartico oziroma največ še eno leto po tistem, ko sem preklical kartico in da bosta vse zbrane podatke hranili skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov,
 • da soglasje velja za določen čas in da imam pravico, da lahko soglasje kadarkoli prekličem,
 • da imam v skladu z veljavnimi predpisi pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name, razen če je ta pravica omejena z veljavno zakonodajo.

 

Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet soglaša, da DULCIS GOURMET d.o.o. in MARE SANTO d.o.o., vsa obvestila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, za katere član da izrecno privolitev, pošiljata na zgoraj navedeni elektronski naslov. Prav tako se zavezuje, da bo morebitno spremembo elektronskega naslova nemudoma javil/a družbi DULCIS GOURMET d.o.o. na el. naslov info@dulcis-gourmet.si ali MARE SANTO d.o.o. na el. naslov: info@maresanto.com

 

Skladno s splošnimi pogoji družbi DULCIS GOURMET D.O.O. in MARE SANTO D.O.O. se zavezujeta z osebnimi podatki v družbah ravnati skladno z veljavnimi predpisi in pravilnikom, ki ureja varovanje osebnih podatkov v družbi, s katerimi se ureja obdelava osebnih podatkov, postopki in ukrepi zavarovanja le-teh ter nadzor v procesih njihove obdelave. S to izjavo družbi določata politiko zbiranja, uporabe in varovanja osebnih podatkov o strankah družb.

 

Stranke družb so fizične in pravne osebe. Družbi spoštujeta zasebnost uporabnikov in se zavezujeta, da bosta podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu ali v neposrednem stiku, varovali skrbno ter v skladu s predpisi. Poleg tega pridobljenih osebnih podatkov ne bosta posredovali tretjim osebam ali jih uporabljali v namene, ki niso zapisani v tej izjavi. Osebne podatke strank lahko družbi razkrijeta le na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za samo družbo.

 

Stranka (fizična ali pravna oseba), ki opravi vnos (osebnih) podatkov s tem:

– dovoljuje družbama, da vzpostavita, zbirata, vodita, uporabljata, obdelujeta in shranjujeta osebne podatke stranke v zbirkah osebnih podatkov;

– dovoljuje družbama izvajanje aktivnosti neposrednega trženja;

– izjavlja, da je seznanjena, da lahko od družb kadar koli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

 

Družbi se zavezujeta varovati osebne podatke, ki jih prejmeta. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, družbi uporabljata ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s pravilnikom družb in skladno z veljavnimi predpisi.

 

Soglasje stranke o obdelavi osebnih podatkov in izjava družb DULCIS GOURMET d.o.o. in MARE SANTO d.o.o. sta del splošnih pogojev družb, ki so javno dostopni in objavljeni na internetnih straneh:  www.gourmet.si in www.maresanto.com.

 

S posredovanjem in potrditvijo osebnih podatkov in izpolnitvijo posebnega obrazca (obrazca v fizični obliki ali elektronskega obrazca) se stranka strinja, da lahko družbi le-te obdelujeta zgolj za namene s katerimi je stranka izrecno soglašala. Stranka lahko v vsakem trenutku prekliče njihovo obdelavo. To stori tako, da zahtevo posreduje na elektronski naslov: info@dulcis-gourmet.si ali info@maresanto.com. Po preklicu dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov stranke, bosta družbi ustavili svoje aktivnosti in iz svojih evidenc izbrisala vse osebne podatke stranke.

 

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih in fizičnih oseb so:

 • za namen neposrednega trženja;
 • za namen opravljanja marketinških storitev;
 • za analizo podatkov za statistične in tržne raziskave;
 • za pridobitev kartice zvestobe;
 • za pridobitev predplačniške kartice;
 • za odgovor na povpraševanje uporabnika po določenih storitvah;
 • za zbiranje informacij o nakupih stranke;
 • za vodenje evidence korespondence s stranko;
 • za namen obveščanja stranke glede določenih storitev.

 

Osebne podatke strank družbi hranita v fizični in računalniški obliki. Stranka je seznanjena z dejstvom, da ima v skladu z veljavnimi predpisi pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, razen če je ta pravica omejena z veljavno zakonodajo.

Dulcis Gourmet d.o.o.
Direktorica: Suzana Tomažič Stele

Maresanto d.o.o.
Direktorica: Ksenija Vrban

 

1.2 S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene Pogodbo o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.

 

1.3. Članstvo v klubu stranka/član izkazuje s člansko kartico oziroma številko članske kartice Kluba zvestobe Dulcis Gourmet. Številka kartice je vezana na veljavno člansko kartico člana. Ena fizična oseba lahko za svoje ime pridobi le eno člansko kartico. Član lahko vpogleda v stanje kartice kluba zvestobe Dulcis Gourmet na vseh blagajnah v restavracijah skupine Dulcis Gourmet.

 

1.3. Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen včlanitve v klubu zvestobe Dulcis Gourmet posreduje družbama Dulcis Gourmet, d.o.o. in Mare Santo, d.o.o., ki ne odgovarjata, če mu član posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.

 

2.1. Ustanoviteljici kluba zvestobe Dulcis Gourmet sta družbi Dulcis Gourmet, d.o.o. Šmartinska 152g, Ljubljana in Mare Santo, d.o.o., Snežatno 13, Kojsko (v nadaljevanju: ustanoviteljici).

 

 1. Pogoji za včlanitev v klub zvestobe Dulcis Gourmet

 

3.1. V klub zvestobe Dulcis Gourmet se lahko včlanijo vse fizične osebe, starejše od 16 let. Pravna oseba ne more postati član kluba zvestobe Dulcis Gourmet. Ne glede na določbe te točke lahko ustanoviteljici  v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, po lastni presoji, dovolita članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet tudi pravni osebi.

3.2. Članstvo klubu zvestobe Dulcis Gourmet se pridobi z izpolnitvijo pripravljenega pristopnega obrazca za včlanitev v klub, pri čemer morajo biti izpolnjena vsa obvezna polja na obrazcu, in s sprejemom teh splošnih pogojev, ki so sestavni del Pogodbe o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet. To lahko stori stranka na več načinov:

3.2.1. S pomočjo osebja na blagajni v restavracijah skupine Dulcis Gourmet:

 

 • osebje restavracije izpolni pristopni obrazec z osebnimi podatki o stranki v restavraciji, pri čemer papirnati obrazec potrdi stranka s podpisom, elektronski obrazec na podpisni tablici pa stranka potrdi v elektronski obliki s personalizirano povezavo do aplikacije kluba zvestobe Dulcis Gourmet
 • stranka na svoji elektronski napravi odpre povezavo n spletni strani upraviteljic, na kateri vidi obrazec z vnesenimi svojimi osebnimi podatki, podatke izpolni, se seznani s Pogodbo o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet v Klubu Big in Splošnimi pogoji klubu zvestobe Dulcis Gourmet ter potrdi včlanitev v klubu zvestobe Dulcis Gourmet

 

3.2.2. Po aktivaciji  v klubu zvestobe Dulcis Gourmet stranka prejme pozdravno sporočilo s Pogodbo o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet in temi splošnimi pogoji na posredovani elektronski naslov.

 

 1. Pravice in obveznosti člana kluba zvestobe Dulcis Gourmet

 

4.1. Člansko kartico, ko jo član prejme za članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet, lahko član predloži v vseh restavracijah skupine Dulcis Gourmet. Kartico član predloži na blagajni ob nakupu plačilu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu.

 

4.2. Ugodnosti, ki jih omogoča članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet, se lahko skladno s Splošnimi pogoji spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.

Ugodnosti so lahko:

 • splošne za vse člane,
 • prilagojene za posamezne skupine članov, glede na demografske ali geografske podatke o članih, ali obseg uporabe članstva klubu zvestobe Dulcis Gourmet,
 • članu individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkov, ki izhajajo iz članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet.

 

4.3. Nakupi blaga, storitev ali produktov niso pogoj za članstvo.

 

4.4. Višina, pogoji in obdobje koriščenja posamezne ugodnosti so določeni v posamezni klubski ponudbi za koriščenje ugodnosti, ki so objavljene na spletnih straneh ustanoviteljic, ali jih  član lahko prejme po elektronski pošti oziroma drugih komunikacijskih kanalih.

 

4.5. Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno članom. Ustanoviteljici si pridržujeta pravico, da takšne akcije organizirata po lastni presoji, pri čemer član ni dolžan sodelovati v teh akcijah.

 

4.6. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, ustanoviteljici za čas sistemskih motenj ne zagotavljata koriščenja ugodnosti iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet.

 

4.7. Ustanoviteljici ne odgovarjata za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo člani, kot tudi ne za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja člana (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja SMS ipd.). Ustanoviteljici ne moreta zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja. Ustanoviteljici ne odgovarjata za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.

 

4.9. Ustanoviteljici ne odgovarjata za morebitna neskladja med pričakovanji člana in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi, ki mu jih pošljeta ustanoviteljici.

 

 1. Obdelava osebnih podatkov

 

5.1. Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet je mogoče postati le pod pogojem, da je prijavitelj družbi ustanoviteljic na pristopnem obrazcu, ob sklenitvi Pogodbe o članstvu v Klubu zvestobe Dulcis Gourmet ter splošnih pogojev poslovanja kluba zvestobe Dulcis Gourmet, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, naslov prebivališča, poštna številka, elektronska pošta, številka mobilnega telefona, letnica oz. datum rojstva. Pri posredovanju podatkov za članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi članov kluba zvestobe Dulcis Gourmet lahko vodi le pri enem članu kluba. Ustanoviteljici te podatke potrebujeta za komuniciranje s članom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za člane kluba, ki so lahko prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega člana.

 

5.2. S kartico kluba zvestobe Dulcis Gourmet, ustanoviteljici v uporabniškem računu člana lahko zabeležita podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, darilo, ipd). Ustanoviteljici te podatke potrebujeta, da:

 

 • članom zagotavlja uveljavljanje pravic iz članstva kluba zvestobe Dulcis Gourmet (npr. uveljavljanje popusta, oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje člana le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd.);
 • preverja skladnost članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet s temi splošnimi pogoji;
 • analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva članov (te podatke ustanoviteljici obdelujeta v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki);
 • rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu in pri reševanju prijav težav člana kluba zvestobe Dulcis Gourmet ali reklamacijah;
 • oblikuje priporočila za uporabo storitev in izdelkov ter različnih kombinacij teh storitev in izdelkov, kar obsega naslednje aktivnosti: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, spremljanje nakupnega obnašanja člana kot stranke (tudi za pretekla obdobja), statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, voščilnic, revij, časopisov in vabil na informativne dogodke ter v zvezi s tem tudi telefonsko, pisno in elektronsko kontaktiranje (na kontaktne podatke člana) za potrebe ustanoviteljic;
 • obvešča člane o tehničnih in pravnih vprašanjih članstva kluba zvestobe Dulcis Gourmet;
 • povabi člane kluba zvestobe Dulcis Gourmet k izpolnitvi anket o zadovoljstvu s članstvom v klubu, uporabniški izkušnji v restavracijah, ali posameznih kupljenih produktih.

 

5.3.Ustanoviteljici bosta v primeru spremembe nastavitve kanalov obveščanja ali zahteve člana kluba teh splošnih pogojev uredil zahtevek najkasneje v roku 15 dni od prejema spremembe nastavitev člana, vendar ne v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo spremembe nastavitev, zato obstaja možnost, da bo član kluba zvestobe Dulcis Gourmet kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

5.4. Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet ne more ugovarjati namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v zvezi s članstvom v klubu zvestobe Dulcis Gourmet, razen na način, da odstopi od članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru ne more več uveljavljati pravic iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet.

 

5.5. V primeru, da se pri članu podatki, ki jih je posredoval na pristopnem obrazcu v Klubu zvestobe Dulcis Gourmet, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

 

5.6. Član spremembo podatkov sporoči po pošti na naslov ustanoviteljic, na elektronski naslov info@dulcis-gourmet.si in/ali ino@maresanto.com.

 

5.7. Ustanoviteljici bosta spremembo podatkov upoštevali najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema zahteve po spremembi podatkov.

 

5.8. Ustanoviteljici osebnih podatkov članov kluba zvestobe Dulcis Gourmet ne posredujeta tretjim, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom ustanoviteljic (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije,…),
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka in
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom člana kluba zvestobe Dulcis Gourmet.

 

5.9. Ustanoviteljici bosta osebne podatke člana kluba zvestobe Dulcis Gourmet hranili dokler član ne odstopi od članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet.

 

5.10. Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet ima pravico, da pisno na sedež ustanoviteljic ali ali po e-pošti zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

 

5.11. Pravico do ugovora lahko član uveljavlja v skladu s 5.5. točko teh splošnih pogojev. Pravico do popravka/spremembe podatkov lahko član uveljavlja v skladu s 5.7. točko teh splošnih pogojev.

 

5.12. Politika o zasebnosti je dostopna na spletni strani ustanoviteljic, v kolikor ni opisana v splošbih pogojih.

 

 1. Odstop od Pogodbe o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet

 

6.1. V primeru, da član ne želi več uveljavljati pravic iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet, mora izpolniti in podpisati obrazec Odstop od Pogodbe o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet, ki je na voljo na spletni strani ustanoviteljic in ga poslati podpisanega po pošti na naslov ustanoviteljic ali na e-naslov ustanoviteljic.

 

6.2. Član mora odstop od članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet potrditi prek elektronske pošte, ki jo prejme v elektronski predal, zaveden v njegovem uporabniškem računu.

 

6.3. Član kluba zvestobe Dulcis Gourmet izgubi pravice iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko ena od ustanoviteljic prejme obrazec Odstop od pogodbe o članstvu v kluba zvestobe Dulcis Gourmet oziroma v trenutku potrditve odjave prek elektronske pošte. S trenutkom izgube pravic iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet se uporabniški račun člana in vsi podatki člana na uporabniškem računu izbrišejo, morebitne neizkoriščene ugodnosti in posebne ponudbe, pridobljene iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet pa izničijo.

 

 1. Veljavnost članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet

 

7.1. Članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet velja do preklica ustanovitelja ali do odstopa člana iz kluba zvestobe Dulcis Gourmet.

 

7.2. Ustanoviteljici si pridržujeta kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti članstvo v klubu zvestobe Dulcis Gourmet v primeru, da član krši te splošne pogoje.

 

 1. Končne določbe

 

8.1. Ustanoviteljici si pridržujeta pravico do spremembe ter dopolnitve teh splošnih pogojev. Člani kluba zvestobe Dulcis Gourmet bodo o vseh spremembah teh splošnih pogojev obveščeni preko spletne strani ustanoviteljic in preko elektronske komunikacije. Če član v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.

 

8.2. Morebitne spore med članom kluba zvestobe Dulcis Gourmet in ustanoviteljem kluba zvestobe Dulcis Gourmet rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Odstop od pogodbe o članstvu kluba zvestobe Dulcis Gourmet (obrazec)

Pravica do odstopa od pogodbe v primeru, da član ne želi več uveljavljati pravic iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet, mora izpolniti in podpisati obrazec Odstop od Pogodbe o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet in ga poslati po pošti na naslov Dulcis Gourmet, d.o.o. Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana ali Mare Santo, d.o.o. Snežatno 13, 5211 Kojsko ali ali na e-naslov info@dulcis-gourmet.si ali info@maresanto.com.
Član mora odstop od članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet potrditi prek elektronske pošte, ki jo prejme v elektronski predal, zaveden v njegovem uporabniškem računu. Učinki odstopa od pogodbe člana kluba zvestobe Dulcis Gourmet izgubi pravice iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko ena od ustanoviteljic Dulcis Gourmet in /ali Mare Santo, d.o.o. prejme obrazec Odstop od pogodbe o članstvu v klubu zvestobe Dulcis Gourmet oziroma v trenutku potrditve odjave prek elektronske pošte. S trenutkom izgube pravic iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet se uporabniški račun člana in vsi podatki člana na uporabniškem računu izbrišejo, morebitne neizkoriščene ugodnosti in posebne ponudbe, pridobljene iz naslova članstva v klubu zvestobe Dulcis Gourmet pa izničijo.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Obiščite nas

Restavracija diVino, Ameriška 8, BTC City, 1000 Ljubljana

Poglejte zemljevid

Naročite se na sveže novice in posebne ponudbe restavracij in slaščičarn skupine Dulcis Gourmet.

Dulcis Marende
Mare Santo
diVino